تفاوت حکومت جهان شمول حضرت مهدی (عج) با دهکده جهانی غرب
15 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : زکيه صباغی