تفاوت حکومت جهان شمول حضرت مهدی (عج) با دهکده جهانی غرب
23 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : زکيه صباغی