فلسفه عزاداری امام حسین (ع)
31 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : محبوبه جعفری